TRIBE EVENTS
ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene commerciële voorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen Tribe Group Belgium BV (hierna genoemd Tribe Events) en de gebruiker voor prestaties inzake uitzendarbeid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24 juli 1987  betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief de CAO’s van PC 322 uitzendarbeid, evenals de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken.

 2. De uitzendkrachten worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en  Tribe Events en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient  schriftelijk te worden overeengekomen tussen Tribe Events en de gebruiker. Door het aanvragen van de opdracht verklaart de  klant huidige algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. De huidige algemene voorwaarden vullen de bijzondere contractuele bepalingen aan die werden overeengekomen tussen Tribe Events en de klant en deze maken erintegraal deel van uit.

 3. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de gebruiker, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de  reeds uitgevoerde prestaties en de eventueel reeds aangekochte materialen met een schadevergoeding van 15%. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs van de totale opdracht met een minimum van  € 350 (excl. BTW).

 4. Bij een eerste samenwerking tussen de gebruiker & Tribe Events, heeft Tribe Events het recht een voorschot van 100% te vragen wat de gebruiker dient te betalen voor aanvang van de uitvoering.

 5. Indien een opdracht zal doorgegeven worden voor een bedrag vanaf € 1000 (excl. BTW), zal de gebruiker voor aanvang van  de uitvoering hiervan een voorschot van minstens 50% betalen aan Tribe Events. Tribe Events kan ten alle tijden overgaan tot het vragen van een voorschot dat dient betaald te worden voor aanvang van de uitvoering.

 6. Bij last-minute aanvragen (= bestellingen 24u00 op voorhand en bestellingen vrijdag na 16u00 voor het weekend), behoudt Tribe Events zich het recht voor om een kost van 10% op het totale eindbedrag in rekening te  brengen.

 7. Onafgezien van eventuele voorafgaande mondelinge aanvragen, dienen bestellingen van de gebruiker altijd via mail  toegestuurd te worden naar Tribe Events, met duidelijke vermelding van datum opdracht , locatie van de opdracht,  aanvangsuur, vermoedelijke eind uur, omschrijving van de gewenste dienst, het aantal gewenste personen in de gewenste  functiecategorie, evenals de contactpersoon.

 8. Tribe Events zal de opdracht uitvoeren naar beste vermogen en is enkel gehouden tot uitvoering van wat uitdrukkelijk in de  opdracht voorzien is. De gebruiker die de opdracht wenst tewijzigen, zal moeten instaan voor het geheel van de kosten van deze wijziging. Elke wijziging aan de opdracht dient uitdrukkelijk aanvaard te worden door Tribe Events. De gebruiker verbindt zich  ertoe om alle voor de opdracht nuttige en vereiste gegevens aan Tribe Events over te maken en de uitvoering van de opdracht  mogelijk te maken, zelfs in geval van gewijzigde omstandigheden. Hij is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de  gegevens.  

  In geval de gebruiker in gebreke blijft om de vereiste informatie te bezorgen, is Tribe Events gerechtigd de uitvoering van de  overeenkomst te schorsen en de overeenkomst op te zeggen indien de klant niet tijdig aan zijn tekortkoming verhelpt. De  controle over de omvang en kwaliteit van de prestaties van de dienstverlener zal geschieden op het ogenblik van de levering hiervan. De desbetreffende klachten moeten op straffe van het verval uitdrukkelijk gemeld worden op het ogenblik van de  levering zodat de dienstverlener de kans krijgt om deze op te lossen. Ook moeten eventuele klachten vervolgens aangetekend  bevestigd worden binnen de 2 werkdagen aan de dienstverlener. 

 9. Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999,mag Tribe Events de kandidaten niet op discriminatoirewijze behandelen;  bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functie-relevante criteria te formuleren.

 10. De aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid ligt bij de gebruiker; in het  kader van die motieven zorgt hij, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het  tewerkstellen van uitzendkrachten.

 11. Tribe Events is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendkrachten.

 12. De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van Tribe Events in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lockout  in zijn onderneming. In voorkomend geval moet de gebruiker Tribe Events hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door Tribe Events aan de gebruiker.

 13. Opeenvolgende dagcontracten zijn toegelaten voor zover in hoofde van de gebruiker een nood aan flexibiliteit is conform de wetgeving en de uitvoerende cao’s. De gebruiker is verantwoordelijk voor de nood aan flexibiliteit en het bewijs daarvan. Tribe Events heeft hierover geen appreciatie- bevoegdheid. Indien in strijd met de toepasselijke regelgeving en in strijd met de  voormelde bepalingen dit artikel toch gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende dagcontracten kan Tribe Events gehouden zijn om aan de uitzendkracht, bovenop het loon, een vergoeding te betalen die overeenstemt met het loon dat had moeten betaald worden indien een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van twee weken zou zijn gesloten. Omdat de Gebruiker verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van een nood aan flexibiliteit, stemmen partijen in dat Tribe Events de kost van sanctie voorzien in de voorgaande zin (zijnde het bedrag van het loon, in de ruime zin, vermeerderd met de contractueel bepaalde coëfficiënt) evenals een verbonden administratieve kost ten bedrage van 350 EUR zal factureren aan de klant.

 14. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkrachten bij de gebruiker staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet  van 24 juli 1987, de gebruikerin voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet  behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes,  feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid etc.

 15. De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de gebruiker. Deze  is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. De voorziening van een  “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen.

  Het uitzendkantoor is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van Tribe Events is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd. In geval van  een arbeidsongeval in het kader van een overeenkomst, zal de klant, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, Tribe Events verwittigen&alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de klant hiervoor rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.

 16. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief  indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker  in vaste dienst zouden genomen worden. Verzekeringen en andere voordelen worden niet als looncomponent beschouwd. De  gebruiker dient deze loongegevens mee te delen aan Tribe Events. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen  voortvloeiend uit het niet, laattijdig, onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

 17. De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de onderneming voor wat betreft  de arbeidsveiligheid en hygiëne. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 dient de gebruiker, in de voorziene gevallen, de  werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, aan Tribe Events over te maken. De gebruiker  draagt (conform artikel 5, 4° van KB 19/02/1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij  en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare  staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met Tribe Events werd afgesloten.  De gebruiker moet op het ogenblik van de opdracht de kledij onderzoeken wat betreft conformiteit en eventuele zichtbare gebreken.

 18. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het  terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet-ondertekening niet  ten nadele van Tribe Events kunnen inroepen en zal Tribe Events de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met  als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker.

 19. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de prestaties en de uitvoering van de  werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties,  beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door Tribe Events geenszins in de weg zou staan. De gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelde of  mandatarissen niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de  prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan Tribe Events, tenzij  schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.

 20. De bij de gebruiker gehanteerde procedure m.b.t. de vergoeding van kosten eigen aan de werkgever zal eveneens toegepast  worden op de uitzendkrachten tewerkgesteld door Tribe Events bij de gebruiker indien deze voldoen aan de voorwaarden zoals  vastgesteld in de procedure“Kosten eigen aan de werkgever” van de gebruiker. Tribe Events zal de kosten eigen aan de  werkgever aan deze uitzendkrachten vergoeden op basis van de door de gebruiker vermelde bedragen op de bezorgde koppies van de gebruikte documenten. De gebruiker staat in voor het verzamelen en bewaren van de staving stukken met betrekking  tot de kosten eigen aan de werkgever (zijnde onder andere de gegevens i.v.m. de gemaakte verplaatsing in kilometers naar 

  opdrachten, parkingtickets, toegangstickets, …) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap van de gebruiker en zal deze ten alle tijde kunnen voorleggen bij een eventuele controle door de bevoegde inspectiediensten (BBI, BTW, …). 

  Bovendien zal de gebruiker de betreffende stukken op eenvoudige vraag van Tribe Events aan deze laatste voorleggen. Indien erstavingstukken zouden ontbreken en/of de bovenvermelde bevoegde diensten de geldigheid ervan zouden verwerpen, zal de gebruiker de hieraan verbonden fiscale en financiële gevolgen (bijvoorbeeld extra belasting, boetes,…) volledig ten laste nemen.  Eventuele financiële sancties opgelegd aan Tribe Events zullen worden door gefactureerd aan de gebruiker.

 21. De gebruiker zal kandidaten, voorgesteld door Tribe Events, alleen tewerkstellen in het kader van uitzendarbeid of in het  kader van aanwerving via Tribe Events. De opdrachtgever zal zich er van onthouden deze kandidaten, zowel rechtstreeks als  onrechtstreeks buiten Tribe Events om tewerk te stellen. Zo niet, zal er een vergoeding van € 4.500 aangerekend worden per  vastgestelde overtreding.

 22. Standaard zijn de facturen betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Al de facturen worden geacht  aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen 8 dagen na ontvangst via aangetekende brief worden betwist. Bij gebreke aan betaling  binnen de afgesproken termijn is er zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 2% per begonnen maand. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire  vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van € 350 (excl. BTW).

 23. De offertes & de prijzen zijn van toepassing gedurende de duur van de overeenkomst maar kunnen door Tribe Events  eenzijdig aangepast worden in geval van stijging van directe en indirecte patronale lasten alsook alle mogelijke andere factoren  die de werkelijke loonkost bepalen.

 24. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Gent.

 25. Tribe Events zal de door de gebruiker verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en slechts aanwenden in het kader van zijn diensten.

 26. Onafgezien van eventuele (voorafgaande) mondelinge contacten/bestellingen, dienen bestellingen van de gebruiker –of zij nu al dan niet volgen op een offerte van Tribe Events om geldig/tegenstelbaar te zijn altijd via mail toegestuurd te worden naar Tribe Events, met duidelijke vermelding van datum opdracht, locatie van de opdracht, aanvangsuur, vermoedelijke einduur,  omschrijving van de gewenste dienst, het aantal gewenste en de categorie van de in te zetten personen, evenals de contactpersoon.

 27. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Tribe Events zich het recht voor de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken, tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn. Tribe Events bepaalt alsdan zelf wanneer de werken opnieuw kunnen worden aangevat zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens  vertraging verschuldigd is. Wanneer Tribe Events door deze vertraging schade lijdt, dient de gebruiker deze te vergoeden.  Desgevallend kan het saldo van de nog uit te voeren werken worden geannuleerd.

 28. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen bij de gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

 29. Tribe Events heeft een middelenverbintenis tot nakoming van zijn verplichtingen. Zo zal hij o.m. nooit aansprakelijk zijn voor  een niet, onvolledige of gebrekkige uitvoering van zijn verplichtingen die (gedeeltelijk) voortvloeit uit en/of verband houdt met  een geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, inclusief overmacht in hoofde van een aangestelde of zelfstandige  medewerker van Tribe Events (zoals bv. ziekte of ongeval van een medewerker, in welk geval Tribe Events zich zal inspannen  om een (adequate) vervanging te voorzien).

 30. Tribe Events is nooit aansprakelijk voor enig verlies en/of schade die rechtstreeks en/of onrechtstreeks voortvloeit uit en/of verband houdt met onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de gebruiker. Wel integendeel zal de gebruiker Tribe  Events vergoeden voor alle (extra)kosten, lasten en schade die zouden voortvloeien uit onjuiste en/of onvolledige informatie  verstrekt door de gebruiker.

 31. Buiten de gevallen van opzettelijke of zware fout in hoofde Tribe Events, haar aangestelden of onderaannemers/zelfstandige medewerkers, zullen zij van rechtswege vergoed en/of gevrijwaard worden door de gebruiker voor alle schade die zij n.a.v. een (arbeid)ongeval tijdens de uitvoering van de opdracht zouden lijden welke niet zou vergoed worden door de  (arbeid)ongevallenverzekering van het Tribe Events en/of deze van zijn onderaannemers/zelfstandige medewerkers.
   
 32. Tribe Events en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden schade in de uitvoering  van de diensten, behoudens voor opzettelijke fouten. Aansprakelijkheid voor indirecte of economische schade wordt niet aanvaard. Het bedrag van de schadevergoeding zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van de tussenkomst van de B.A.  verzekering en tot maximum het bedrag van de vergoeding voor de geleverde prestaties.

 33. Alle (gerechts)kosten, met inbegrip van de erelonen van advocaten en dienstenverstrekkers, en schade die Tribe Events  draagt in verband met de incasso van schuldvorderingen of andere wanprestaties van de gebruiker, vallen ten laste van laatstgenoemde.

 34. De eventuele ongeldigheid van één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overeenkomst(en)/offerte(s), van deze algemene voorwaarden als dusdanig of van de andere clausules  hiervan. De ongeldige clausule zal te goeder trouw onmiddellijk vervangen worden door een andere clausule die zo nauw  mogelijk aansluit met de intentie van de vervangen clausule.